Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου - Πολιτική Συλλογής, Διαχείρισης και Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ofa medicine products

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου διέπεται από τους κατωτέρω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679).

1. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα – Προσωπικά Δεδομένα, που συλλέγονται από την ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα μας «www.ofa-medicineproducts.gr» στα πλαίσια των συναλλακτικών σχέσεων και για την πώληση των προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών μας, είναι :

  • Ονοματεπώνυμο
  • Πλήρης Διεύθυνση κατοικίας
  • Αριθμός τηλεφώνου σταθερού και κινητού
  • Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e- mail)
  • Πλήρη στοιχεία πιστωτικής – χρεωστικής κάρτας τραπεζικών συναλλαγών (αριθμός, ημερομηνία λήξης και τριψήφιος κωδικός ασφαλείας) αν επιλέξετε η πληρωμή να γίνει μέσω αυτών.

Όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητα για την προώθηση, εκτέλεση και ολοκλήρωση μιας παραγγελίας σας και για την πώληση των προϊόντων μας / παροχή των υπηρεσιών μας.

2. Υπεύθυνος Επεξεργασίας.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των άνω Προσωπικών σας Δεδομένων, τα οποία συλλέγονται δια του παρόντος δικτυακού τόπου, είναι η Ofa medicine products, που εδρεύει στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, οδός Καραμανλή, αριθ. 78, Τ.Κ. 55134, τηλ. 2310 456789 και ειδικότερα ο κύριος Κωνσταντίνος Λαμπρέτσας.

3. Γενικοί Όροι Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων.

Η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι απόρρητη και η Ofa medicine products λαμβάνει όλα τα ευλόγως απαραίτητα τεχνικά και λοιπά μέσα για τη διασφάλιση του απόρρητου χαρακτήρα της επεξεργασίας της. Πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο, κατά περίπτωση και ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας, προσωπικό της.

4. Σκοπός της Επεξεργασίας.

Σκοπός της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων, τα οποία συλλέγονται δια του παρόντος δικτυακού τόπου, είναι η προώθηση, εκτέλεση και ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής παραγγελίας σας για αγορά των προϊόντων και για παροχή των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματός μας, η προς εσάς αποστολή και πώληση – παροχή τους από μέρους μας και η έκδοση των σχετικών παραστατικών πώλησης. Ο χρόνος διατήρησής τους είναι ανάλογος με τις διατάξεις που προβλέπονται από την εκάστοτε φορολογική νομοθεσία.

Αναφορικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα, που διαβιβάζονται από εσάς στην Ofa medicine products προκειμένου να λαμβάνετε από αυτήν newsletter και μηνύματα ενημερωτικού χαρακτήρα σχετικά με προϊόντα, πρωτοβουλίες, εκδηλώσεις, κλπ της ιδίας και των συνεργατών της, σκοπός της επεξεργασίας, εφόσον έχει ληφθεί η σχετική συγκατάθεσή σας, είναι η αποστολή των εν λόγω μηνυμάτων προς εσάς. Ο χρόνος διατήρησής τους ισχύει μέχρι την από μέρους σας ανάκληση της σχετικής συγκατάθεσής σας.

Αναφορικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα, που διαβιβάζονται από εσάς στην Ofa medicine products μέσω της φόρμας επικοινωνίας της, σκοπός της επεξεργασίας, εφόσον έχει ληφθεί η σχετική συγκατάθεσή σας, είναι η διεκπεραίωση της ζητούμενης επικοινωνίας με την απάντησή της στα στοιχεία επικοινωνίας σας. Ο χρόνος διατήρησής τους ισχύει μέχρι την από μέρους μας απάντηση και εκτέλεση του σχετικού αιτήματός σας.

5. Αποδέκτες των Δεδομένων.

Αποδέκτες των δεδομένων:

(α) Για στοιχεία που υποχρεούται ή δικαιούται η Ofa medicine products να ανακοινώνει βάσει σύμβασης, νομοθετήματος, δικαστικής και κανονιστικής αποφάσεως : δημόσιες και ανεξάρτητες διοικητικές και φορολογικές αρχές, δικαστικές αρχές καθώς και δημόσιοι λειτουργοί και

(β) Για όλα τα αναγκαία για την επίτευξη κάθε συγκεκριμένου σκοπού επεξεργασίας στοιχεία: Η Διοίκηση και οι εκάστοτε σχετικές υπηρεσίες της Ofa medicine products, καθώς και τα πρόσωπα – υπηρεσίες με τις οποίες αυτή συνεργάζεται για τη λογιστική – φοροτεχνική της κάλυψη.

Η Ofa medicine products δεν θα αποκαλύπτει, πωλεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει σε τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα Προσωπικά σας Δεδομένα, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται ανωτέρω.

6. Δικαιώματα Υποκειμένων.

Ως υποκείμενα Προσωπικών Δεδομένων έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, δικαίωμα πληροφόρησης σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται να κοινοποιηθούν, το χρονικό διάστημα που θα αποθηκευτούν, καθώς και δικαίωμα διόρθωσης, συμπλήρωσης και διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») αυτών, όπως επίσης δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία τους ή περιορισμού αυτής και δικαίωμα αντίταξης στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Επιπρόσθετα, έχετε δικαίωμα φορητότητας των πληροφοριών σας, ενώ μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς όμως η επιγενόμενη αυτή ανάκληση να θίγει την επεξεργασία, που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησης, και δικαίωμα να απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

7. Νewsletters.

Τα newsletters, τα οποία ο χρήστης – επισκέπτης των υπηρεσιών της τοποθεσίας www.ofa-medicineproducts.gr λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του διαδικτυακού τόπου και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. H τοποθεσία www.ofa-medicineproducts.gr διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και διαγραφής του από αυτές. Ο χρήστης – επισκέπτης μπορεί να ζητήσει ανά πάσα στιγμή και με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, τη διαγραφή του από τις λίστες παραληπτών της τοποθεσίας www.ofa-medicineproducts.gr.

Η τοποθεσία www.ofa-medicineproducts.gr παρέχει στους χρήστες – επισκέπτες  υπηρεσίες ηλεκτρονικής ενημέρωσης σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους, που αυτή τάσσει, μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που αυτοί υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών.

8. Διατάξεις (Cookies).

Η τοποθεσία www.ofa-medicineproducts.gr χρησιμοποιεί διατάξεις (cookies), με σκοπό τη διενέργεια ή διευκόλυνση της διαβίβασης μιας επικοινωνίας μεταξύ αυτής και των χρηστών  – επισκεπτών μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι εν λόγω διατάξεις (cookies) είναι μικρά αρχεία κειμένου που, εφόσον ο χρήστης – επισκέπτης επιλέξει να τα δέχεται, βάσει σχετικών παραμετροποιήσεων του ηλεκτρονικού υπολογιστή του, αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο αυτού για τους ανωτέρω σκοπούς, χωρίς ωστόσο να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χωρίς να  εγκυμονούν κινδύνους για αυτόν.

Ο παρών δικτυακός τόπος, ειδικότερα, χρησιμοποιεί τις εξής διατάξεις (cookies):
– Διατάξεις (cookies) που συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που ο χρήστης – επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο (για παράδειγμα, ποιές σελίδες αυτού επισκέπτεται συχνότερα και αν λαμβάνει μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες). Πρόκειται για διατάξεις (cookies) που συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν τον χρήστη – επισκέπτη. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας μας.

– Διατάξεις (cookies) που επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του επισκέπτη/χρήστη, όπως τη γλώσσα χρήσης ή τις ρυθμίσεις που έχει εφαρμόσει, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτές τις διατάξεις (cookies) δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους.

– Διατάξεις (cookies) που χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο στον χρήστη – επισκέπτη και τα ενδιαφέροντά του, τα οποία ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την προβολή στοχευμένης ενημέρωσης/διαφήμισης/προσφορών ή τον περιορισμό προβολών διαφήμισης.

Εφόσον ο χρήστης – επισκέπτης δεν επιθυμεί την συλλογή πληροφοριών μέσω των ανωτέρω διατάξεων (cookies), μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησής του (browser) στο διαδίκτυο, για να διαγράψει τις ήδη υπάρχουσες στον σκληρό του δίσκο διατάξεις (cookies) και να επιλέξει είτε να απορρίπτονται αυτομάτως όλες οι νέες διατάξεις (cookies), είτε να ερωτάται κάθε φορά που νέες διατάξεις (cookies) πρόκειται να εγκατασταθούν στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή, εάν θέλει να το απορρίψει ή να το αποδεχθεί. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες – επισκέπτες πρέπει να γνωρίζουν ότι η επιλογή της απόρριψης των διατάξεων (cookies) θα καθιστά πιο δύσκολη ή αδύνατη την χρήση τμημάτων και υπηρεσιών του δικτυακού ιστότοπου, καθώς επηρεάζει την απόδοση και λειτουργικότητα του και μπορεί να συνεπάγεται τον περιορισμό της πρόσβασης του χρήστη στο περιεχόμενό του.

9. Ειδικοί Σύνδεσμοι.

Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του παρόντος δικτυακού τόπου μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της Ofa medicine products ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για την πολιτική που ακολουθείται στο δικτυακό αυτό τόπο σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη – επισκέπτη.

10. Τροποποίηση των παρόντων όρων.

Η Ofa medicine products δύναται να προβαίνει οποτεδήποτε σε τροποποίηση των παρόντων όρων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, κάθε δε τροποποίηση θα ισχύει από την εισαγωγή της στον παρόντα δικτυακό τόπο.